Informācija

“Baltic Security Consulting” piedāvā idividuālus risinājumus un konsultācijas ikvienam kuram ir dators un rūp drošība. Mūsu piedāvātās konsultācijas balstās uz starptautisko standartu organizācijas (ISO) prasībām, kas ietver juridiskās, fiziskās un tehniskās informācijas aprites pārbaudes, kuras iesaistītas organizācijas informācijas drošības vadības, kvalitātes vadības un riska pārvaldības procesos.

Ikgadu notiek vismaz 1 drošības apdraudējumu, taču tomēr Jūs varat būt drošībā!

Pakalpojumi

Pakalpojumi

Konsultācijas

Informācijas drošības vadības sistēma (ISMS)

ISO 27001 - Information Security Management requirements

Mūsu strauji mainīgajā laikmetā informācija ir viens no galvenajiem ražošanas resursiem. Informācija jebkurā tās formā – elektroniskā, mutiskā vai drukātā, ir uzņēmuma darbības pamatā un kalpo tā attīstībai. Informācijas klasificēšana, kārtošana un pareiza saglabāšana padara uzņēmuma darbību efektīvāku un samazina iespējamos riskus.


informācijas vadības sistēma ļauj organizācijai:
 • samazināt drošības pārkāpumu iespējamību;
 • uzlabo informācijas konfidencialitāti;
 • Samazināt IT riskus, iespējamos zaudējumus un no tiem izrietošās sekas;
 • Palielināt uzticību attiecībā uz partneriem, klientiem un sabiedrību;
 • ieviest startautisku standartu pilnīgu izpildi;
 • sistēmas ievainojamību atklāšana;
 • samazināt izmaksas;
 • kontrolēt IT riskus;

Ministru kabineta noteikumi Nr. 442- Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām ...

 1. pants Sistēmas drošībai īsteno pasākumu kopumu, lai:[1]

5.1. nodrošinātu informācijas pieejamību (piekļuvi informācijai noteiktā laikposmā pēc informācijas pieprasīšanas);

5.2. nodrošinātu informācijas integritāti (pilnīgas un nemainītas informācijas saglabāšanu);

5.3. nodrošinātu informācijas konfidencialitāti (informācijas nodošanu tikai tām personām, kuras ir pilnvarotas to saņemt un lietot);

5.4. aizsargātu sistēmas informācijas resursus (datnes, arī tās, kuras satur sistēmā glabājamo, apstrādājamo un sistēmas lietotājiem pieejamo informāciju, un sistēmas dokumentāciju);

5.5. aizsargātu sistēmas tehniskos resursus (datorus, programmatūru, datu nesējus, datortīkla iekārtas un citas tehniskās iekārtas, kuras nodrošina sistēmas darbību);

5.6. noteiktu sistēmas drošības apdraudējumu (ar nodomu (tīši) vai aiz neuzmanības izdarītu darbību vai notikumu, kas var izraisīt sistēmas informācijas vai tehnisko resursu izmaiņas, bojājumu, iznīcināšanu vai nonākšanu tādu personu rīcībā, kuras nav tam pilnvarotas, vai kura dēļ piekļūšana sistēmas informācijas resursiem var būt traucēta vai neiespējama);

5.7. novērtētu sistēmas drošības risku;

5.8. atklātu sistēmas drošības incidentu;

5.9. atjaunotu sistēmas darbību pēc sistēmas drošības incidenta.

 

[1] Ministru kabineta noteikumi Nr. 442  https://likumi.lv/ta/id/275671-kartiba-kada-tiek-nodrosinata-informacijas-un-komunikacijas-tehnologiju-sistemu-atbilstiba-minimalajam-drosibas-prasibamBizness nepastāv bez riska!

Riska pārvaldība ir risku identificēšana, novērtēšana un prioritāšu noteikšana, kam seko koordinēta un ekonomiska resursu izmantošana, lai līdz minimumam samazinātu, uzraudzītu un kontrolētu neveiksmīgu notikumu varbūtību vai ietekmi vai maksimizētu iespēju realizāciju.

Konsutācijas Jums nodrošinās iespējas pārvaldīt visa veida riskus:

Stratēģiskie riski

90%

Kompetences riski

85%

Funkcionalitātes riski

95%

Finanšu riski

90%

Reputācijas riski

70%

Drošības riski

80%

Individuālie risinājumi

Konsultāciju un individuālie risinājumi ikvienam!

Lekcijas

Tev ir nepieciešama drošības pašanalīze!

Uzņēmuma drošības izvērtēšanas sistēmai vienmēr jābūt pietiekami vienkāršai, lai to varētu izmantot un lai nav nepieciešamas nekādas zināšanas par drošību vai IT. Tas ļaus vadībai pārņemt organizācijas sistēmu, lietojumprogrammu un datu drošību. Tas arī ļauj drošībai kļūt par nozīmīgāku organizācijas kultūras daļu.


Varam piedāvāt lekcijas par sekojošo:
 • Informācijas drošības vadība darbinieku vispārējai apmācībai
 • drošības politikas izstrāde;
 • informācijas drošības organizēšana;
 • aktīvu pārvaldīšana;
 • cilvēkresursi;
 • fiziskā un vides drošība;
 • komunikāciju un operāciju vadība;
 • piekļuves kontrole;
 • informācijas vadības sistēmu iegūšana, izstrāde un uzturēšana;
 • informācijas drošības incidentu vadība;
 • atbilstība normatīvajiem aktiem;
un citas ar fizisko, industriālo un IT drošību saistītas lekcijas Jūsu drošībai.

Interneta vides risinājumi

Interneta vides risinājumi ir mūsu nāktone!

Datu pārraides ātrums kļūst aizvien lielāks, kas nodrošina jaunas iespējas dažādiem lietu interneta risinājumiem. Mūsdienās ir iespējami daudz digitāli komercionāli risinājumi, un tādus patiešām vajag izmantot jo tie nav atkarīgi no satiksmes, ārējās drošības un pārvietošanās ierobežojumiem.Mājaslapu izstrāde

Mēs piedāvājam individuālus mājaslapu risinājumus. Risinājumu ir daudz un dažādu - sākot no Wordpress (CMS) satura vadība sistēmām līdz individuālām portfolio, single page vai citiem risinājumiem.Logo, ilustratīvu un video materiālu izstrādi

Mēs piedāvājam individuālus ilustratīvu un video materiālu izstrādes risinājumus. "Kāpēc tieši lai Tevi izvēlētos?"" - "tieši tā" Tev ir vizuāli jādominē starp konkurentiem.Attālināta palīdzība

Mēs piedāvājam attālinātu palīdzību. Attālināta palīdzība Jums nodrošinās ātru un kvalitatīvu atbalstu Jūsu darba stacijā. Jums būs iespēja sekot visam ko speciālists dara un saņemt konsultācijas tiešsaistē. Attālinātai palīdzībai nav vajadzīga sarežģīta laika un procesu plānošana, jo ar pāris uzstādījumiem mēs varam pieslēgties jebkurā Jums vēlamā laikā.

Apgāde

(PAGAIDĀM IZSTRĀDĒ)

Citi pakalpojumi

(PAGAIDĀM IZSTRĀDĒ)

Komanda

Komanda

Dibinātājs, Valdes PRIEKŠSĒDĒTĀJS

KRISTS JANSONS

IT speciālists, komercdarbības speciālists.
10+ gadu pieredze prof. mil. dienestā.

Organizāciju drošības speciālists

Edijs Hermansons

Organizāciju drošības speciālists.
10+ gadu pieredze prof. mil. dienestā.

Kiberdrošības speciālists

Lauris Miķelsons

Tīklu un kiberdrošības speciālists.
Pieredze prof. mil. dienestā.

BALTIC SECURITY CONSULTING

DROŠĪBA VIENMĒR PIRMĀ

Kontakti

Kontakti

Telefona numurs

+371 20230767

Raksti mums
Language
X